Napište nám:

Obchodní podmínky

     
 
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.slavo.cz.
 
Objednávka

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.slavo.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Doba nutná k expedici zboží a jeho předání přepravci je vždy uvedena u popisu zboží. Průměrně se však pohybuje v rozmezí 1-3 dnů od potvrzení a zaplacení objednávky. Aktuální možnosti dodání zboží jsou zveřejněny v internetovém katalogu prodávajícího nebo písemně na vyžádání u prodávajícího. Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím třetí osoby (přepravce). Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
 
Prodávající neručí za rozdílné odstíny barev u výrobků. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Odstoupení od kupní smlouvy
 
Zjistíte-li po převzetí zboží, že Vám zboží nevyhovuje, můžete využít možnosti jej bez udání důvodu vrátit ve lhůtě 14 kalendářních dnů. Toto však nelze uplatnit pro atypické zboží a výrobky, které se vyrábí na přání zákazníka na míru dle jeho požadavků (nejedná se o standardní zboží, které je běžně skladem). Lhůta 14 dnů pro vrácení zboží začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Končí-li tato lhůta o víkendu nebo ve svátek, pak je jako poslední den lhůty brán následující pracovní den. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu oznámeno písmeně a zboží musí být doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat. Zboží může být po předchozí dohodě vráceno i později, v případě, že dodavatel uzná tuto dobu za přiměřenou.
 
Rozbalením ani použitím zboží nezaniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Zboží by mělo být vráceno v originálním obalu a nepoužité. Pokud tomu tak nebude, má prodávající právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. V případě použití zboží mohou teoreticky tyto náklady dosáhnout i plné ceny zboží.
 
Prodávající je oprávněn vrácenou částku ponížit, a to zejmána u objednávek, které vzhledem k výši jejich hodnoty využívaly výhody dopravy zdarma, tedy dopravy hrazené na vrub prodávajícího. To platí při vrácení nejen celé objednávky, ale i jen její části, pokud hodnota ponechaného zboží klesne pod mez určující, kdy již není dopravné k objednávce účtováno.

Pokud se tedy zákazník rozhodne pro vrácení zboží, je třeba zaslat zboží na níže uvedenou adresu, a to společně s dokladem o koupi, průvodním dopisem s uvedením soupisu vraceného zboží a číslem účtu, na který bude odpovídající částka zaslána. O způsobu a termínu odeslání nás informujte e-mailem na adresu info@slavo.cz, aby se pohlídalo doručení balíku a zbytečně se nikde netoulal. Balíky zaslané zpět na dobírku nepřebíráme. Peníze (částka odpovídající kupní ceně) jsou zaslány zákazníkovi na uvedený účet po obdržení potvrzení o přijetí dobropisu neprodleně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy. Cena za poštovné se nevrací.
 
FLOREŠ s.r.o.
Slavo.cz - odstoupení
Dlouhá 300
76321 Slavičín
Tel.: 777 938 374
 
Výměna zboží
 
Pokud se zákazník rozhodne pro výměnu zboží, musí nepoškozené zboží, které je též bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět. Do balíku je nutné kromě zboží přiložit kopii faktury a průvodní dopis s popisem, za co si zboží přeje vyměnit.
 
Při výměně zboží účtujeme poštovné a balné 60 Kč, které je možné zaslat hotově společně se zbožím ke vrácení (výrazně v balíku označit). Tuto částku lze uhradit též bankovním převodem. Poslední možností je úhrada formou dobírky, kdy je částka navýšena o poplatek za doběrečné 40 Kč.
 
Zboží na výměnu zasílejte na níže uvedenou adresu.
 
FLOREŠ s.r.o.
Slavo.cz - výměna
Dlouhá 300
76321 Slavičín
Tel.: 778 435 561
 
Práva a povinnosti prodávajícího
 
Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího. Součástí zásilky je daňový doklad za danou objednávku. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo stornovat vytvořenou objednávku bez poplatků do doby jejího odeslání. V případě stornování po odeslání bude požadována úhrada vynaložených nákladů dopravy a přípravy expedice zboží. Odeslanou objednávku lze případně vrátit ve lhůtě 14 dnů, pokud objednané zboží tuto podmínku splňuje.

Kurz pro zasílání zboží mimo ČR
 
V případě doručení na Slovensko formou dobírky je cena přepočtena přepracem dle aktuálního kurzu v den odeslání. V případě úhrady převodem předem je cena přepočtena aktuálním kurzem dle kurzovního lístku České národní banky.
 
Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od kupujícího jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám. Vyjímku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Spotřebitel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi pro úspěšné splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 
Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky a též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.